Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Seyahat Acentesi Ürün Planlama Ve Operasyon Sorumlusu

Seyahat Acentesi Ürün Planlama Ve Operasyon Sorumlusu (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği için tıklayınız.

 

13UY0153-5 SEYAHAT ACENTASI ÜRÜN PLANLAMA VE OPERASYON SORUMLUSU (SEVİYE 5) SINAV ŞARTNAMESİ için tıklayınız.

 

 1. AMAÇ: 

Bu sınav şartnamesi 13UY0153-5 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Seviye 5 hizmetinin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınavların kapsamını, yapısını ve değerlendirme sisteminin tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM:

Teorik ve Performans sınavları ve ölçme-değerlendirme yöntemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR:

 

 1. TANIMLAR

T1: Teorik Sınav

P1: Performans Sınavı

 

 1. İLGİLİ DOKÜMANTASYON/REFERANSLAR

5.1.            13UY0153-5 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği

 

 1. UYGULAMA

6.1.            Yeterliliğin Yapısı:

Yeterlilik aşağıdaki zorunlu birimlerden oluşur.

Zorunlu Birimler:

 • 13UY0153-5/A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri
 • 13UY0153-5/A2- İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim Faaliyetleri
 • 13UY0153-5/A3- Ürün Planlama Süreci
 • 13UY0153-5/A4- Operasyon İşlemleri Süreci.

Seçmeli Birimler:

 • 13UY0153-5/B1-Yabancı Dil 

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.

 

6.2.            Ölçme-Değerlendirme Yöntemi:

Sınavlar; 13UY0153-5 Seyahat Acentası Ürün Planlama ve Operasyon Sorumlusu Seviye 5 Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu (A1, A2, A3, A4) birimlerinin tümünden, ilgili birimin tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde 2 bölüm olarak gerçekleştirilir.

TÜRSAB SBM’de öncelikle zorunlu birimlerin teorik sınavları yapılır daha sonra performans sınavları yapılır.

Yeterlilik belgesinin alınabilmesi için adayın A1, A2, A3 ve A4 birimlerinin tümünden, ilgili birimin ölçme-değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olması gerekmektedir.

Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 1 yıldır. Herhangi bir birimden veya birimlerden başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu birimden veya birimlerden yeniden sınava girme hakkına sahiptir. B1 Yeterlilik biriminin ölçme ve değerlendirme yöntemi ilgili birimde belirtilen ölçme ve değerlendirme yöntemi ile gerçekleştirilir.

 

Teorik sınavların yapılış tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde sonuçlar adaylara iletilir.

TÜRSAB SBM; performans sınavlarını teorik sınavlardan hemen sonra veya katılımcı yoğunluğuna göre 1 ayı geçmeyecek şekilde planlar.

Performans sınavı yapıldıktan sonra en geç 7 iş günü içerisinde sonuçlar adaylara bildirilir.

 

Sınav Detay Tablosu

6.2.1.       Teorik Sınavlar

Teorik Sınavlar A1, A2, A3 ve A4 birimlerinden yapılmaktadır.

Yeterlilikte yer alan öğrenme çıktısı ve başarım ölçütlerine göre hazırlanmış kontrol listesi (BG: Bilgi ifadeleri) kullanılarak değerlendirme yapılmaktadır.

5 seçenekli çoktan seçmeli test sınavı (T1) uygulanmaktadır. Adaylara birimle ilgili sorulacak sorular yukarıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir. Soru başına 1-1,5 dakikalık süre uygun görülmüştür.

Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

 A1: Adaylara birimle ilgili en az 20 soru yöneltilir. Soru başına 1-1,5 dakikalık sure uygun görülmektedir. Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

A2: Adaylara birimle ilgili en az 15 soru yöneltilir. Soru başına 1-1,5 dakikalık süre uygun görülmektedir. Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

A3: Adaylara birimle ilgili en az 17 soru yöneltilir. Soru başına 1-1,5 dakikalık süre uygun görülmektedir. Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

A4: Adaylara birimle ilgili en az 21 soru yöneltilir. Soru başına 1-1,5 dakikalık süre uygun

görülmektedir. Bu sınavda başarılı olmak için adayın 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekmektedir.

 Teorik sınav; SBM Yazılım üzerinden; soru kitapçıkları, optik cevap formları Sınav Aday Listesi, Sınav Yeri Teslim Tutanağı ve Sınav Yeri Kontrol Formlarının çıktısı alınarak Teorik Sınav paketleri hazırlanır.

TÜRSAB SBM ‘ye ulaşan, adaylara ait teorik sınav optik formları SBM Yazılıma işlenerek adayın işaretlemiş olduğu doğru cevap sayıları tespit edilir. Sınav geçme kriterlerine göre değerlendirilip sonuçlar belirlenir. Teorik sınav sonuç değerlendirmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Uygunsuz işaretlenmeler yanlış sayılır. Her soru için yalnız 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir. Birden fazla işaretlenmiş sorular yanlış sayılacaktır.

 6.2.2.      Performans (Uygulama) Sınavı

Uygulama, işle ilgili performansa dayalı sınavdır.

Performans Sınavları A3 ve A4 birimlerinden yapılmaktadır.

Performans Sınavı, SBM Yazılım üzerinden adaya daha önce sorulmamış senaryolardan bir kod verilerek sınav için senaryo seçilir.

Oyuncu, adayın karşısında oturarak elinde var olan ilgili yeterliliğe göre belirlenmiş aday-oyuncu senaryosuna göre adayı yönlendirir.

Uygulama sınavı, SBM Yazılım’da örnek olay senaryosuna göre Beceri ve Yetkinlik Kontrol Listesi dikkate alınarak yapılır. Uygulama sınav kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Senaryonun süresi en fazla 30 dakikadır.

Uygulama sınavında (P1) adayın performansı; ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerecek şekilde oluşturulan senaryoların uygulatılması ve kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür. Performans Sınavları TÜRSAB SBM’de veya bilgisayar ve bir masa, sandalyenin olduğu başka uygun görülen bir mekânda da yapılabilir.

Oyuncu, adayın karşısında oturarak elinde var olan ilgili yeterliliğe göre belirlenmiş aday-oyuncu senaryosuna göre adayı yönlendirir.

Oyuncunun rolü Ürün Planlama ve Operasyon Müdürü’dür.

Değerlendirici ise sınav süresince elinde bulunan Performans Sınavı Aday Kontrol Listesini adayın kontrol adımlarını karşılayıp karşılamamasına göre “Evet” “Hayır” şeklinde işaretler.

 Adayın başarılı sayılması için Performans Sınavı Aday Kontrol Listesinde yer alan kritik adımlardan ve kontrol listesinin bütününden asgari %80 başarı sağlamış olması gerekmektedir.

Kritik adımlar TÜRSAB SBM tarafından belirlenir. Sınav sonuçları 1 yıl geçerlidir. Sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu birimlerle ilgili 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu birimlerle ilgili 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir.

P1 Performans Sınavı, “Performans Sınavı Aday Kontrol Listesi” manuel olarak okunarak  “Evet”  cevaplarının sayılarak toplamda kaç beceri ve yetkinlik ifadelerini karşıladığı tespit edilir ve elde edilen veriler yüzdelik dilim hesaplaması ile değerlendirilip sonuçlar belirlenir.

Ayrıca adayın performans sınavı sonunda SBM Yazılım üzerinden yapılan performans sınavlarında adayın hangi BY ifadelerini işaretlediğini gösterir bir çıktı alınmaktadır.

Bu çıktı ile Değerlendirci’nin performansı da değerlendirilmiş olmaktadır.

 

Zorunlu kritik adımlar, A3 birimindeki beceri ve yetkinlik adımlarından BY1, BY20, BY22 ve BY23 olarak belirlenmiştir.

Zorunlu kritik adımlar, A4 birimindeki beceri ve yetkinlik adımlarından BY1, BY3, BY4, BY5, BY6 ve BY8 olarak belirlenmiştir.

 

Adaylar Sınav esnasında Sınav Talimatlarına uymalıdır.