Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

İtiraz ve Şikayet

İtiraz ve/veya Şikayette bulunmak için tıklayınız.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI:


Şikayet:

Özel veya tüzel kişilerden, kurum veya kurumlardan TÜRSAB SBM’de yürütülen sınav ve belgelendirme sürecine ilişkin veya personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan yazılı memnuniyetsizlik ifadesidir.

İtiraz:
TÜRSAB SBM personel belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kişi, kurum veya kuruluşların sınav ve belgelendirme veya kendilerini ilgilendiren diğer konularda alınan kararlara karşı yaptıkları, yeniden gözden geçirilme talebini (belgenin askıya alınması, iptali, gözetime yönelik kararlar, yeniden belgelendirme vb.) içeren yazılı başvurudur.


İtiraz ve şikayetler, TÜRSAB SBM'ye şahsen veya TÜRSAB SBM web sitesi üzerinden "İtiraz ve Kayıt Formu" doldurularak yapılabilir. İtiraz ve/veya şikayete konu olan olayın meydana gelişinden itibaren 7 iş günü içerisinde başvuru yapılmalıdır.
 

TÜRSAB SBM’ye ulaşan tüm şikayetler gizli olup, hiçbir durumda üçüncü taraflara bilgi verilmez.

TÜRSAB SBM, itiraz sahibine, itirazın alındığını, ilerlemeye dair bilgileri ve sonucunu bildirir.

TÜRSAB SBM en geç 5 iş günü içinde İtiraz ve Şikayet Komitesini toplar. İtiraz ve Şikayet Komitesi bulguları değerlendirir; ihtiyaç duyması halinde uzmanların görüşlerine başvurabilir, danışmanlık hizmeti alabilir. Karar verilirken TÜRSAB SBM’ye daha önce iletilmiş, emsal teşkil edebilecek itirazlar ve bunların sonuçları da göz önünde bulundurulur.

İtirazın alındığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içerisinde, yapılan incelemelerin sonucu, itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir.

İtiraz ve Şikayet Komitesi'nde, itiraz ve/veya şikayete konu olan hususlardan etkilenmeyecek, bundan çıkar sağlamayacak veya itiraz/şikayet sahibi ile çıkar ilişkisi olmayacak kişilerin bulunması garanti altına alınmıştır.

Herhangi bir kurul üyesinin itiraz ve/veya şikayeti yapan kişi ile çıkar ilişkisi tespit edilirse, kurul üyesi o itirazın ve/veya şikayetin görüşüldüğü komite toplantısına katılamaz.

İtiraz ve/veya şikayetin sahibine, İtiraz ve Şikayet Komitesi'nde yer alanların isimleriyle birlikte görevlerine ait bilgiler verilir. İtiraz ve/veya şikayet sahibi isimlere itiraz edebilir (Çıkar çatışması ortaya çıkması durumunda ispat şartı vardır).

İtiraz ve/veya şikâyetlerin değerlendirilmesi sürecinin hiçbir aşamasında itiraz edene karşı herhangi bir ayrımcılık yapılamaz.

İtiraz ve Şikayet Komitesi kararları kesindir. 

İtiraz sahibi ile uzlaşıldığı takdirde, itiraz sahibinin itiraz sonucunu kabul ettiğine ilişkin yazılı beyanı alınarak, itiraz kapatılır.

İtiraz sahibi ile uzlaşılamadığı durumlarda ise, İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi’nce itiraz sonucu nihai karara bağlanır ve itiraz kapatılır.

İtiraz ve Şikayet Komitesi, şikayetin reddine, şikayet nedenine bağlı olarak belgenin iptali, askıya alınması veya tekrar belgelendirmenin reddi için Personel Belgelendirme Müdürüne sunulmasına, gerekli görülen düzeltici işlemleri ve düzeltici faaliyetlerin başlatılmasına ve gerekli diğer önlemlerin alınmasına karar verebilir.